1. Czym jest bon na zakup laptopa dla nauczyciela?
2. Którym nauczycielom przysługuje bon na zakup laptopa?
3. Komu nie przysługuje obecnie bon na zakup laptopa?
4. Kiedy bony otrzymają nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych??
5. Jak wygląda proces przyznawania nauczycielom bonów na zakup laptopa??
6. Do kiedy trzeba zrealizować bon na laptop dla nauczyciela?
7 W jakich sklepach można zrealizować bon na laptop dla nauczyciela?
8. Czy nauczyciele mogą już realizować bon?
9. Jakie wymogi formalne musi spełniać laptop, by mógł zostać zakupiony w ramach bonu dla nauczyciela?
10. Jakie warunki techniczne musi spełniać laptop, by mógł zostać zakupiony w ramach bonu na laptop dla nauczyciela?
11. Czy w ramach bonu nauczyciel może kupić laptop kosztujący więcej niż 2500 zł?
12. Co nauczyciel może kupić laptop kosztujący mniej niż 2500 zł?
13. Czy laptop kupiony za bon dla nauczyciela można odsprzedać lub przekazać dalej?
14. Czy bon na laptop dla nauczyciela podlega opodatkowaniu?

 

1. Czym jest bon na zakup laptopa dla nauczyciela?

Bon jest dofinansowaniem w wysokości 2500 zł brutto udzielanym jednorazowo nauczycielom na zakup nowego laptopa, czyli komputera przenośnego. Program finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Bon jest przyznawany raz na 5 lat. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

 

powrót do góry »

 

2. Którym nauczycielom przysługuje bon na zakup laptopa?

Bon przysługuje nauczycielom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r., którzy prowadzą w klasach 4 – 8:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne (np. z matematyki, historii, itp.),

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, w tym także:

  • zajęcia z języka obcego nowożytnego, który nie należy do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale są włączone do programu nauczania,
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności aktywność i kreatywność,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
  • zajęcia religii lub etyki,
  • nauka języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i nauka własnej historii i kultury,
  • zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

Bon na zakup laptopa udzielany jest także:

 • nauczycielom, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w klasach 4-8,
 • nauczycielom, którzy mają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (tzw. nauczycielom wspomagającym), którzy współorganizują kształcenie integracyjne i kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w klasach 4-8,
 • nauczycielom specjalistom prowadzącym zajęcia z uczniami klas 4-8: pedagogom, pedagogom specjalnym, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym,
 • wychowawcom świetlic szkolnych, którzy prowadzą zajęcia w klasach 4-8,
 • nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych, jeśli w szkole są klasy 4-8,
 • dyrektorom szkół, dyrektorom zespołów szkół i ośrodków, jeśli prowadzą szkoły z klasami 4-8 (niezależnie od tego, czy realizują tygodniowy wymiar godzin zajęć, czy zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji),
 • nauczycielom, którzy uczą w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, w oddziałach klas 4-8 oraz w ogólnokształcących szkołach baletowych. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych, jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych, w tym tzw. przedmiotów ogólnomuzycznych. Przedmioty ogólnomuzyczne w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia to m.in.: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna i zasady muzyki.

Bon na laptop przysługuje także nauczycielom przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i na urlopie wychowawczym.

 

powrót do góry »

 

3. Komu nie przysługuje obecnie bon na zakup laptopa?

Według rozporządzenia bon na laptop dla nauczyciela nie przysługuje:

 • nauczycielom prowadzącym zajęcia wyłącznie w klasach 1-3 szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych,
 • nauczycielom prowadzącym zajęcia wyłącznie w szkołach ponadpodstawowych,
 • nauczycielom, którzy 30 września 2023 roku nie pozostawali w stosunku pracy w szkole, ale prowadzili zajęcia w szkole na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • osobom zatrudnionym do prowadzenia zajęć w szkole, ale nie będącymi nauczycielami,
 • wychowawcom w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku i nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach 4-8,
 • nauczycielom szkół muzycznych I stopnia, w których prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Poza tym bonu na laptop nie otrzymają nauczyciele, którzy:

 • otrzymali laptopa z innego programu finansowanego ze środków publicznych,
 • przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia,
 • przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • przebywają na bezpłatnym urlopie (powyżej 14 dni),
 • są zawieszeni w pełnieniu obowiązków,

są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

 

powrót do góry »

 

4. Kiedy bony otrzymają nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych?

W tym momencie nie opublikowano jeszcze rozporządzeń regulujących przyznawanie bonów tym grupom. Nie podana również oficjalnie żadnych wiążących terminów.

 

powrót do góry »

 

5. Jak wygląda proces przyznawania nauczycielom bonów na zakup laptopa

 

Bon otrzymają nauczyciele, którzy w odpowiednim terminie złożyli wnioski o przyznanie bonów do dyrekcji szkoły, w której są zatrudnieni. Termin ich złożenia dla ostatnich z uprawnionych do otrzymania świadczenia grup upłynął 13 października br.

Dane nauczycieli wnioskujących o bony powinny zostać następnie przekazane przez dyrekcję do organu prowadzącego szkołę. Organ prowadzący był z kolei zobowiązany do złożenia osobnego wniosku dla każdej szkoły w systemie teleinformatycznym Ministerstwa w ciągu 30 dni od dat określonych w rozporządzeniu – w zależności od uprawnionej grupy nauczycieli. Ostatni z tych terminów upłynął 13 listopada br.

Bon na zakup laptopa, a właściwie 16-cyfrowy kod świadczenia, nauczyciel otrzymuje na adres e-mail, który wskazał w złożonym wniosku.

 

powrót do góry »

 

6. Do kiedy trzeba zrealizować bon na laptop dla nauczyciela?

Bon na laptop dla nauczyciela trzeba wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.

 

powrót do góry »

 

7. W jakich sklepach można zrealizować bon na laptop dla nauczyciela?

Bon na laptop można zrealizować wyłącznie w punkcie sprzedażowym (internetowym lub stacjonarnym), który zarejestrował się w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Cyfryzacji. Listę sklepów biorących udział w programie można znaleźć na stronie: https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka

 

powrót do góry »

8. Czy nauczyciele mogą już realizować bon?

Tak, nauczyciele mogą już teraz realizować otrzymane bony (w formie kodów świadczenia ) w sklepach biorących udział w programie

 

powrót do góry »

 

9. Jakie wymogi formalne musi spełniać laptop, by mógł zostać zakupiony w ramach bonu dla nauczyciela?

Laptop kupiony za środki z bonu musi spełniać poniższe warunki formalne i być:

 • fabrycznie nowy,
 • nieużywany,
 • kompletny,
 • oryginalnie zapakowany,
 • sprawny technicznie,
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,
 • objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,
 • wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

 

powrót do góry »

 

 

10. Jakie warunki techniczne musi spełniać laptop, by mógł zostać zakupiony w ramach bonu na laptop dla nauczyciela?

Laptop zakupiony w ramach dofinansowania musi:

 • osiągnąć co najmniej 1200 punktów wydajności w teście CrossMark,
 • posiadać co najmniej 8 GB pamięci RAM lub zunifikowanej,
 • posiadać dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB,
 • posiadać co najmniej dwa złącza komunikacyjne, w tym złącze do przesyłania obrazu (wideo),
 • posiadać klawiaturę w układzie QWERTY,
 • posiadać zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,
 • posiadać komunikację Wi-Fi co najmniej w standardzie 5,
 • posiadać Bluetooth co najmniej w standardzie 5.0,
 • mieć ekran z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 13 cali i rozdzielczości co najmniej Full HD,
 • mieć wbudowany mikrofon i kamerę,
 • mieć wbudowane głośniki stereo,
 • ważyć nie więcej niż 2,5 kg,
 • mieć wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprócz tego czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym musi wynosić co najmniej 360 minut.

powrót do góry »

 

 

11. Czy w ramach bonu nauczyciel może kupić laptop kosztujący więcej niż 2500 zł?

Tak, nauczyciel może kupić droższy laptop, np. lepiej dopasowany do jego potrzeb zawodowych. Nie istnieje górny limit ceny laptopa. Nauczyciel ma pełną swobodą w wyborze modelu, a sprzęt musi jedynie spełniać opisane wyżej wymogi formalne i techniczne. W sklepie XXXX znajdziesz`

Różnicę między kosztem laptopa a kwotą bonu nauczyciel pokrywa w takim wypadku z własnych środków.

 

powrót do góry »

 

12. Co nauczyciel może kupić laptop kosztujący mniej niż 2500 zł?

Nauczyciel może zakupić tańszy laptop. Nie otrzyma jednak zwrotu środków stanowiących różnicę w cenie – środki te „przepadną”. Warto zatem w pełni wykorzystać przyznane dofinansowanie.

 

powrót do góry »

 

 

13. Czy laptop kupiony za bon dla nauczyciela można odsprzedać lub przekazać dalej?

Laptopa zakupiony w ramach programu ma służyć wyłącznie realizacji obowiązków służbowych przez nauczyciela. Sprzętu nie będzie można sprzedać przez 5 lat po realizacji bonu.

 

powrót do góry »

 

 

14. Czy bon na laptop dla nauczyciela podlega opodatkowaniu?

Nie, świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

 

powrót do góry »